Det som är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete, det är arbetsmiljölagen. Den i sin tur kompletteras av arbetsmiljöförordningen. När det sedan gäller den praktiska verksamheten, så kompletteras lagen av olika föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. Det är inte alltid så lätt att kunna alla dessa lagar utantill eller veta om de har uppdaterats. Det kan därmed vara en god idé att prenumerera på en så kallad laglista. Sedan kan det även vara en god idé att anlita en konsult för att få hjälp mer ert arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag. Det innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser samt att den även anger allmänna krav. Den har få precisa regler och anger i stora drag vad det är för slags krav som ställs på arbetsmiljön. Den anger även vilket ansvar olika aktörer har, främst då arbetsgivare.

Det som denna lag utgår från, det är en helhetssyn på arbetsmiljön. Denna lag tar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön i beaktning. Det gäller därmed faktorer så som fysiska, organisatoriska och sociala.

I denna lag finns det ett visst antal paragrafer som anger målsättningen för själva arbetsmiljöarbetet. Bland annat finns det en utgångspunkt som är att man ska förebygga ohälsa och olycksfall samt att man ska främja en god arbetsmiljö.

Andra lagstiftningar

Det finns andra lagar utöver arbetsmiljölagstiftningen som även de kan påverka vad det är för förhållanden på arbetsplatsen. Dessa lagar är bland annat diskrimineringslagen, lagen om anställningsskydd (LAS), arbetstidslagen, lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lag om skydd mot olyckor, miljöbalken, socialförsäkringsbalken samt tobakslagen.

Ha koll på aktuella arbetsmiljölagar

Om det är så att ni vill ha bra koll på aktuella arbetsmiljölagar, så är det smart att prenumerera på en så kallad laglista. Det kan ni göra via Envicon. Hos dem finns det även konsulter ni kan anlita för hjälp med arbetsmiljön.